Portfolio > Saga

with Mahogany base

saga 2
saga 2
Saga
20.5" H x 8.5" W
2011